Πολιτεία συντεταγμένη

Κράτος-στρατηγείο με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση

Γιώργος Κατσιμπάρδης, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2005-08-17

Η ουσιαστική προώθηση της αποκέντρωσης προϋποθέτει βαθιές τομές και ρήξεις με κατεστημένα συμφέροντα, ιδεολογίες και πρακτικές, ώστε να προκύψει μια ριζοσπαστική στη λειτουργία και αποτελεσματική στη δράση της πολιτεία .
×
×