Στροφή σε ένα νέο, υγιές παραγωγικό μοντέλο

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, DOCUMENTO, Δημοσιευμένο: 2024-02-15

theocharo

Η κυβέρνηση της ΝΔ μετά τις εκλογές και το 41%, που το θεώρησε ως λευκή επιταγή για άσκηση αντικοινωνικών πολιτικών, οδηγεί τη χώρα και την κοινωνία σε νέα αδιέξοδα. Εντεινόμενη ακρίβεια λόγω της ανεξέλεγκτης αισχροκέρδειας, χιλιάδες πλειστηριασμοί, υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και παιδείας και ο κατάλογος είναι μακρύς. Κατρακυλήσαμε με Μητσοτάκη σε τέτοιο σημείο ώστε σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας η χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο να κατατάσσεται πλέον μεταξύ των χωρών με σοβαρά προβλήματα διαφθοράς.

Σε αυτό το δυστοπικό πολιτικό περιβάλλον δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Απαιτείται άμεση δράση και γενναίες πολιτικές επιλογές ώστε να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της ΝΔ και να υπάρξει μία προοδευτική εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης. Η των επόμενων εκλογών δεν θα κριθεί στο έδαφος της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά στο έδαφος της Κεντροαριστεράς. Ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας της ριζοσπαστικής Αριστεράς χωρίς κυβερνητική προοπτική. Μία πληθυντική κεντροαριστερά είναι το ζητούμενο με σαφή πολιτικό αντίπαλο τη Δεξιά η οποία θα δώσει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Τόσο απλά και κατανοητά όπως το αντιλαμβάνονται εξάλλου και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι μας οι οποίοι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες σε ποσοστό 62% ζητούν στροφή προς Κεντροαριστερά έναντι 30% που ζητούν προς της Αριστερά. Προσαρμοζόμαστε με την απαίτηση της κοινωνίας και της βάσης μας. Γιατί όπως λέει και το κείμενο των θέσεων ενόψει του Συνεδρίου μας «άλλες πολιτικές προσεγγίσεις επιλέγει κάποιος, εάν θέλει, ένα μικρότερο κόμμα αριστερής ιδεολογίας και άλλες, εάν επιδιώκει ένα κόμμα διακυβέρνησης, με προοδευτικές πολιτικές, στον παρόντα χρόνο. Το μεγάλο λάθος είναι να προσπαθεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα».

Η θε­με­λιώ­δης αυτή επι­λο­γή πρέπει να συνδυαστεί με ένα προ­ο­δευ­τι­κό προ­γραμ­μα­τι­κό πλαί­σιο ικανό να αλλάξει την χώρα. Με ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Το οποίο οφείλουμε να τα εξειδικεύσουμε σε κάθε τομέα πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αγροτική πολιτική όπου οι αγρότες αυτές τις μέρες είναι στους δρόμους καθώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πέρα από τα απαραίτητα πρόσκαιρα μέτρα οικονομικής υποστήριξης και ενίσχυσης των αγροτών, πρέπει να αρ­χί­σει άμε­σα η σύ­ντα­ξη εθνι­κού σχε­δί­ου για την ανόρ­θω­ση της αγρο­τι­κής οι­κο­νο­μί­ας, με έμφαση στα εξής:

· Καθε­το­ποί­η­ση της πα­ρα­γω­γής που θα μειώ­σει το συ­νο­λι­κό κό­στος.

· Μεί­ω­ση του ανοίγ­μα­τος ψα­λί­δας τι­μών με ρυθ­μί­σεις όπως η μεί­ω­ση των κερ­δών στην αλυ­σί­δα εμπο­ρί­ας. Αξιο­ση­μεί­ω­το εί­ναι ότι στις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών ανα­φέ­ρε­ται ότι τα πε­ρι­θώ­ρια κέρ­δους στην αλυ­σί­δα λια­νι­κής πώ­λη­σης για τα περισσότερα προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως το γάλα εί­ναι κατά πολύ υψη­λό­τε­ρα από την Ε­.Ε­. Απαι­τούνται το­μές για να μειω­θούν αυτά τα πε­ρι­θώ­ρια προς όφε­λος πα­ρα­γω­γών και κα­τα­να­λω­τών.

· Ρυθ­μί­σεις εξυ­γί­αν­σης του εμπο­ρί­ου των αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων που θα φέ­ρουν έσο­δα και θα μειώ­σουν το κό­στος.

· Προ­ώ­θη­ση σύγ­χρο­νων δρά­σε­ων εμπο­ρί­ας, τυ­πο­ποί­η­σης, με­τα­ποί­η­σης και νέων μορ­φών συμ­βο­λαια­κής γε­ωρ­γί­ας που θα αυ­ξή­σουν τα συ­νο­λι­κά έσο­δα.

· Ανα­διάρ­θρω­ση των καλ­λιερ­γειών με έμ­φα­ση σε προ­ϊ­ό­ντα που πλε­ο­νε­κτού­με και μπο­ρούν να στα­θούν αυ­το­δύ­να­μα στις διε­θνείς αγο­ρές.

· Στρο­φή προς την πα­ρα­γω­γή κτη­νο­τρο­φι­κών προ­ϊ­ό­ντων όπου η χώρα μας εί­ναι ελ­λειμ­μα­τι­κή με αξιο­ποί­η­ση και δια­χεί­ρι­ση των βο­σκο­τό­πων ως μο­χλό ανά­πτυ­ξης της υπαί­θρου.

· Απο­φα­σι­στι­κή στρο­φή στην αγρο­τι­κή έρευ­να, σύν­δε­ση της με την πα­ρα­γω­γή και εμπο­ρία.

· Ανά­πτυ­ξη έρ­γων υπο­δο­μής και κα­τα­σκευή αρ­δευ­τι­κών έρ­γων από το επι­δο­τού­με­νο πρό­γραμ­μα αγρο­τι­κής ανά­πτυ­ξης που θα μειώ­σουν το κό­στος πα­ρα­γω­γής.

· Στή­ρι­ξη συλ­λο­γι­κών δρά­σε­ων με εξα­γω­γι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό. Ενί­σχυ­ση ομά­δων πα­ρα­γω­γών από κοι­νο­τι­κές ενι­σχύ­σεις για δρα­στη­ριό­τη­τες που αφο­ρούν και­νο­τό­μα προ­ϊ­ό­ντα.

Με τις πα­ρα­πά­νω αλ­λα­γές και το εθνι­κό σχέ­διο αγρο­τι­κής ανά­πτυ­ξης ο πρω­το­γε­νής το­μέ­ας θα έχει τις δυ­να­τό­τη­τες να συμ­βάλ­λει απο­φα­σι­στι­κά στην αει­φό­ρο αγρο­τι­κή ανά­πτυ­ξη και στην οι­κο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη της χώ­ρας. Πρέ­πει άμε­σα να οι­κο­δο­μη­θεί αυτό το νέο υγιές πα­ρα­γω­γι­κό μο­ντέ­λο με πυ­ρή­να την πραγ­μα­τι­κή οι­κο­νο­μία, που θα αξιο­ποιεί τα συ­γκρι­τι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της χώ­ρας μας, τόσο σε φυ­σι­κό πλού­το, όσο και σε αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό.

Η µεγάλη προοδευτική παράταξη στη χώρα µας, η σύγχρονη Κεντροαριστερά είναι εκείνη που θα δώσει τις λύσεις στα καθημερινά προβλήµατα της κοινωνίας. Για να επουλώσουµε οριστικά τις πληγές που άφησε η κρίση και να αλλάξουµε ριζικά την Ελλάδα.

Θέματα επικαιρότητας: Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία

Μερικές σκέψεις για τον «νέο κύκλο» του ΣΥΡΙΖΑ

Θανάσης Καρτερός, 2024-03-17

Για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι εύκολο να συνηθίσει...

Περισσότερα

Αλ. Τσίπρας: Θυμωμένος; Απογοητευμένος; Ανακουφισμένος;

Τάσος Παππάς, 2024-03-02

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για ιστορικές φράσεις που περιλαμβάνουν...

Περισσότερα
Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Περί εσωστρέφειας και εξωστρέφειας

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2024-03-02

Kρίνοντας από όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν από την εμφάνιση...

Περισσότερα
Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Στροφή σε ένα νέο, υγιές παραγωγικό μοντέλο

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2024-02-15

Η κυβέρνηση της ΝΔ μετά τις εκλογές και το 41%, που το θεώρησε...

Περισσότερα
Δημήτρης Σεβαστάκης

Πόροι και συνοδοιπόροι

Δημήτρης Σεβαστάκης, 2024-02-04

Το Συνέδριο περισσότερο θα πρέπει να αποκαταστήσει τη διαρρηγμένη...

Περισσότερα
Κώστας Ζαχαριάδης

Η συζήτηση για τους Ευρωσοσιαλιστές έπρεπε να έχει γίνει καιρό τώρα

Κώστας Ζαχαριάδης, 2024-01-13

Η μη ύπαρξη ισχυρού πολιτικά πόλου στην προοδευτική παράταξη...

Περισσότερα

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Κατά κανόνα οι θεωρίες συνωμοσίας είναι μια μεγαλοπρεπής...

Περισσότερα

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Μπορεί να μην έγινε οργανωμένη συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ όταν...

Περισσότερα

Άρθρα/ Πολιτική

Η άθραυστη αλυσίδα των «αντιποίνων»

Παντελής Μπουκάλας, 2024-04-16

Στην επαληθευμένη από αμερόληπτες πηγές Ιστορία, το δόγμα...

Θόδωρος Τσίκας

Ιράν-Ισραήλ: Γόητρο, προσχήματα και ισορροπίες

Θόδωρος Τσίκας, 2024-04-14

Είναι γνωστό ότι το καθεστώς των φανατικών μουλάδων του...

Το δίλημμα της Τεχεράνης

Γιώργος Καπόπουλος, 2024-04-08

H ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται σε ένα άβολο...

Πώς απαντούν στην Ακροδεξιά τα άλλα κόμματα

Ξένια Κουναλάκη, 2024-04-04

Aπό την εποχή της ανόδου της Χρυσής Αυγής τα συστημικά κόμματα...

Η ατιμωρησία των ελίτ

Τάσος Παππάς, 2024-04-01

Αντιγράφω από τη στήλη «ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ» στις Νησίδες της «Εφημερίδας...

Το νέο τουρκικό παζλ

Βαγγέλης Αρεταίος, 2024-04-01

Η «έκπληξη του CHP», όπως λένε από χθες το βράδυ Τούρκοι αναλυτές,...

Θόδωρος Τσίκας

Τουρκία: διαμαρτυρία για οικονομία και φθορά εξουσίας

Θόδωρος Τσίκας, 2024-04-01

Ακόμα μια φορά, η οικονομία έπαιξε ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις....

Διονύσης Τεμπονέρας

Άνθρακες ο θησαυρός της αύξησης του κατώτατου μισθού

Διονύσης Τεμπονέρας, 2024-03-28

Ανακοινώνεται στο υπουργικό συμβούλιο η αύξηση του κατώτατου...

Κουράστηκαν να λιβανίζουν

Τάσος Παππάς, 2024-03-26

Οταν τα μέσα ενημέρωσης όλων των κατηγοριών είναι ιμάντες...

Κώστας Καλλίτσης

Η κυριαρχία της Ν.Δ

Κώστας Καλλίτσης, 2024-03-23

Κάτι, αλήθεια, συμβαίνει εδώ; Μια πρόχειρη απάντηση θα ήταν...

Μερικές σκέψεις για τον «νέο κύκλο» του ΣΥΡΙΖΑ

Θανάσης Καρτερός, 2024-03-17

Για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι εύκολο να συνηθίσει...

Πανηγυρίζοντας επί των ερειπίων του ΕΣΥ

Παντελής Μπουκάλας, 2024-03-17

Σημείο πρώτο: Με τις λέξεις μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε:...

×
×