Το έργο των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας - Τι κάναμε

Μιχάλης Κανδαράκης, Δημοσιευμένο: 2013-07-19

Η ανάληψη καθηκόντων στο ΣΕΠΕ, έγινε στα μέσα Οκτωβρίου 2012 και ενώ το Σώμα είχε μείνει "ακέφαλο" πάνω από δύο μήνες. Όπως ήταν αναμενόμενο, είχε συσωρευτει μεγάλος όγκος διαδικαστικών υπηρεσιακών θεμάτων, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα. Επιπλέον, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας βρισκόταν μπροστά σε μια διαδικασία ριζικής εσωτερικής του αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών του. Το μεν πρώτο σχετίζεται με τη διαδικασία διοικητικής μεταρρύθμισης του ΥΔΙΜΗΔ, ενώ το δεύτερο, με την διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης αναγκών από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η οποία επισήμανε τα προβλήματα, αλλά και τις προοπτικές του συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και τις εγχώριες ιδιομορφίες.Με δεδομένη την παντελή απουσία ενημέρωσης για τη διαδικασία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και την αδυναμία συμμετοχής σε αυτή, κυρίως λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς της λοιπής πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Εργασίας, έγινε από την πρώτη στιγμή φανερό, ότι έπρεπε να δοθεί εξαιρετική έμφαση στην επιτυχία της συνεργασίας του ΣΕΠΕ με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.Έτσι τέθηκαν οι βάσεις ώστε να προχωρήσει η αναδιοργάνωση και ο ανασχεδιασμός διαδικασιών, ενσωματώνοντας όλη τη σύγχρονη εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς της Επιθεώρησης Εργασίας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και Εργασιακές Σχέσεις) και παράλληλα η υπέρβαση ξεπερασμένων και αναποτελεσματικών μεθόδων και αντιλήψεων. Επιπλέον, η παραπάνω διαδικασία οδήγησε στην καταγραφή και ανάδειξη της συσσωρευμένης γνώσης και τεχνογνωσίας ετών στα θέματα της Επιθεώρησης Εργασίας τα οποία θα αποτελέσουν την στέρεη πρώτη ύλη για μια ουσιαστική και λειτουργική αναδιοργάνωση.Η ανεξάρτητη αυτή αξιολόγηση αναγκών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, προβλέπονταν από τον Ν.4046/12, ενώ η αντίστοιχη Έκθεση Αξιολόγησης παραδόθηκε στον Ειδ. Γραμματέα του ΣΕΠΕ στις 14.12.2012 και διαβιβάστηκε αυθημερών στον Υπουργό Εργασίας.Με βάση τις συστάσεις της ανωτέρω έκθεσης αξιολόγησης και στόχο την Ενδυνάμωση του Σ.ΕΠ.Ε., ακολούθησε κατάρτιση αρχικού Σχεδίου Δράσης (ΑσΝοη ΡΙαη), διάρκειας δύο ετών (επισυνάπτεται).Μία δεύτερη στρατηγική επιλογή για την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, υπήρξε η καλλιέργεια και ενίσχυση των συνεργασιών του Σώματος, σε τρία επίπεδα:α) Στο επιχειρησιακό (διενέργεια ελέγχων), με την προώθηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας/πληροφοριών, τόσο με το Ι ΚΑ και τον ελεγκτικό του μηχανισμό (ΕΥΠΕΑ), όσο και με την Οικονομική Αστυνομία. Επιπλέον, προωθήθηκαν κοινές δράσεις ελέγχου μεταξύ ΣΕΠΕ, ΕΥΠΕΑ και Οικ. Αστ.β) Στο επίπεδο της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους και, γενικά, τους αποδέκτες των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ. Η βασική έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση και εμβάθυνση του κοινωνικού διαλόγου. Βάσει του ν. 3996/2011, η δραστηριότητα του ΣΕΠΕ ελέγχεται από το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ, ΣΕΤΕ), εκπρόσωποι της νομαρχιακής αυτο/σης, του Υπ. Εργασίας και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπ. Εργασίας. Το ΣΚΕΕΕ, συγκαλείται και προεδρεύεται από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, όποτε εκείνος κρίνειο σκόπιμο. Ας σημειωθεί, ότι ενώ το Συμβούλιο αυτό είχε συγκληθεί 5 φορές τον χρόνο, υπό την προηγούμενη ηγεσία του ΣΕΠΕ, επί της 9μηνης θητείας του απερχόμενου Ειδ. Γραμματέα, συγκλήθηκε 7 φορές, προκειμένου να συζητηθούν, τόσο τρέχοντα θέματα, όσο και βασικές πολιτικές επιλογές, οι οποίες τέθηκαν σε διαβούλευση.Επίσης σημαντική είναι η θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος υποβολής εντύπων Σ.ΕΠ.Ε. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ (ΕΡΓΑΝΗ), αρχικά προαιρετικά από 15-10-2012 και υποχρεωτικά από 01-03-2013 για όλες τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των παρακάτω εγγράφων, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας. Για τον καλύτερο συντονισμό του συστήματος και την αντιμετώπιση προβλημάτων, συστήθηκε ομάδα παρακολούθησης, με εβδομαδιαίες συνάντησης, με αποτέλεσμα να επιλύονται άμεσα τα προβλήματα λειτουργίας.Τα έντυπα που υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ είναι τα παρακάτω:•Έντυπο 3: Αναγγελία Πρόσληψης (ΟΑΕΔ)•Έντυπο 4: Πίνακας Προσωπικού•Έντυπο 5: Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού•Έντυπο 6: Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου•Έντυπο 7: Βεβαίωση - Δήλωση Εργοδότη για λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Έργου•Έντυπο 8:Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης•Έντυπο 9: Άδεια Υπερωριακής Απασχόλησης (καταργήθηκε με το Ν. 4093/12)Στο ίδιο πλαίσιο, λειτούργησε Help Desk για την τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων-χρηστών του συστήματος, αποκλειστικά από υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. Επίσης, διοργανώθηκαν δύο (2) σεμινάρια παρουσίασης της χρήσης του συστήματος στα μέλη του Συλλόγου Λογιστών, με συμμετοχή περίπου 400 ατόμων.Έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την περαιτέρω επέκταση του πληροφοριακού συστήματος, α) με την εισαγωγή και νέων εντύπων για την μερική απασχόληση, την εκ περιτροπής εργασία και τις επιχειρησειακές συμβάσεις, β) την επέκταση της εσωτερικής διασύνδεσης του ΣΕΠΕ με το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ, με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων και, γ) την μετεξέλιξη του συστήματος, με την προσθήκη λειτουργικότητας εσωτερικού δικτύου (Intranet) αμφίδρομης επικοινωνίας, μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας ΣΕΠΕ και περιφερειακών διευθύνσεων και τμημάτων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η μεταστέγαση, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος, όσο και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών και του ΚΕΠΕΚ Αθηνών και Κρήτης σε νέα ιδιότητα κτήρια με σημαντικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔιονυσοπούλου Ελένη, ειδική συνεργάτιδαΙ. Νομοπαρασκευαστική Εργασία:- Επεξεργασία των διατάξεων που αφορούσαν στην τροποποίηση του άρθρου 68 Ν. 3863/2010 (αποκλεισμός από τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών καθαρισμού ή/και φύλαξης, σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) - επεξεργασία των διατάξεων του άρθρου 22 Ν. 4144/2013, σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης, συμμετοχή σε συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, κλπ.-Επεξεργασία και πρόταση σχεδίου των διατάξεων που αφορούσαν στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος εργοδοτών που απασχολούν επιδοτούμενους ανέργους-Γενικά, υποστήριξη νομοπαρασκευαστικής εργασίας των άρθρων 19, 20, 21, 22, 23 και 24 Ν. 4144/2013 (νομοτεχνική επεξεργασία διατάξεων, σύνταξη αιτιολογικών εκθέσεων, εκθέσεων αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης, κλπ.)II. Υλοποίηση σχεδίου δράσης βάσει των συστάσεων αξιολόγησης του Σ.ΕΠ.Ε. από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας- Συμμετοχή στην υπο-ομάδα «Εργαλεία Ελέγχου» => κωδικοποίηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας ανά θεματικές σε συνεργασία με την Επιθεωρήτρια και μέλος της υπο-ομάδας Αλεξάνδρα Μπρούμου και τον Επιθεωρητή Ευθύμη Αργυριάδη (μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση των θεματικών «καταγγελία σύμβασης εργασίας», «άδειες μισθωτών»", «χρονικά όρια εργασίας»)- Συμμετοχή στην υπο-ομάδα «Θέματα Εκπαίδευσης»III. Έργα ΕΠΑΝΑΔ- Συμμετοχή στον επανασχεδιασμό του έργου «Ενημέρωση Στελεχών» (τροποποίηση τεχνικού δελτίου)- Συμμετοχή στην ομάδα παρακολούθησης του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας του Σ.ΕΠ.Ε.»- Εισαγωγή στο πρόγραμμα «ΔΗΛΟΣ» στοιχείων σε πίνακες (Ι_ΡΜ) που αφορούσαν στην εξέλιξη των έργωνIV. Ενέργειες/έγγραφα που αφορούν στην εφαρμογή του τροποποιηθέντος άρθρου 68 Ν. 3863/2010- Παροχή οδηγιών εφαρμογής / σύνταξη σχετικής εγκυκλίου προς τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Σ.ΕΠ.Ε.- Συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες για τις τεχνικές λεπτομέρειες σύστασης του Μητρώου παραβατών- Απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών και τρίτων που αφορούσαν στην ερμηνεία και εφαρμογή του τροποποιημένου άρθρου 68 Ν. 3863/2010 (π.χ. προς ΚΕΠΕΚ δυτικής Αττικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φοιτητική Πανεπιστημιακή Λέσχη Αριστοτελείου, κλπ.)- Συνεργασία και αλληλογραφία με το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ανάπτυξης για τον χειρισμό περίπτωσης αναδόχου καθαρισμού που παραβίαζε επανειλημμένα την εργατική νομοθεσία κ.α.V. Συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία και τα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας σε επιμέρους θέματα-Συγκέντρωση ερωτημάτων από τα Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας που αφορούσαν στην μονομερώς επιβαλλόμενη εκ περιτροπής εργασία και υποβολή πρότασης προς την Διεύθυνση Όρων του Υπουργείου Εργασίας για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου-Προτάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας για την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου προκειμένου για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του άρθρου 89 Ν. 3996/2011 (εργασία κοινωφελούς χαρακτήρα) - συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες για την σύνταξη εγκυκλίου που αφορούσε στην υγιεινή και την ασφάλεια εργαζομένων με την μορφή εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους-Ενασχόληση με τα προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας για τους γιατρούς Εργασίας-Σύνταξη απαντήσεων σε ιεραρχικές προσφυγές-Σύνταξη απάντησης προς το ΚΕΠΕΚ δυτικής Αττικής και Πελοποννήσου αναφορικά με την χορήγηση σε τρίτους υπευθύνων δηλώσεων/καταθέσεων μαρτύρων εργατικών ατυχημάτων- Συνδρομή στον χειρισμό της υπόθεσης απασχόλησης παράνομων αλλοδαπών στην Μανολάδα (επικοινωνία με εισαγγελέα προκειμένου να διαβιβαστεί στο Σ.ΕΠ.Ε. η πράξη χαρακτηρισμού των αλλοδαπών που δέχτηκαν δολοφονική επίθεση ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, προκειμένου οι Επιθεωρητές να επιβάλουν πρόστιμα στον εργοδότη κατ’ εφαρμογή του Ν. 4052/2012- Συνδρομή στον χειρισμό της εργατικής διαφοράς του σωματείου εργαζομένων στο καζίνο Πάρνηθας με την διοίκηση (υποστήριξη διαμεσολαβητικής προσπάθειας Ειδικού Γραμματέα, υποβολή υπομνήματος/ερωτήματος προς το Υπουργείο για την μετενέργεια θεσμικών όρων ΕΣΣΕ)- Απάντηση στο ΤΚΕ Ρόδου αναφορικά με την εγκυρότητα των εσσε που συνάφθηκαν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά καταστρατήγηση του θεσμού της ένωσης προσώπων- Απάντηση στο ΤΚΕ Φθιώτιδας αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διευθέτησης για σταδιακή αποπληρωμή καθυστερούμενων δεδουλευμένων αποδοχών- Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ - συνεργασία με ΤΚΕ Θεσσαλονίκης για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράνομης συμφωνίας διευθέτησης χρόνου εργασίας και ταυτόχρονης παραβίασης διατάξεων αναγκαστικού δικαίου- Απάντηση σε Τμήματα/Διευθύνσεις αναφορικά με το εφαρμοστέο δίκαιο προκειμένου για την επιβολή κυρώσεων όταν μεταβάλλεται η σχετική νομοθεσία κατά το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στον έλεγχο και στην βεβαίωση του προστίμου- Συνεργασία με ΕΤΕΚΤ προκειμένου για τον έλεγχο παραγωγών που επιδοτούνται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου- Συνδρομή στην επεξεργασία ΥΑ για την επιβολή κυρώσεων προκειμένου για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις κ.α.

Άρθρα

Δημήτρης Χατζησωκράτης

Οι δρόμοι των συναγωνιστών της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ξανασυναντιώνται

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Πού είναι ο κόσμος;

Μιχάλης Μητσός

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Αντισημιτισμός και αντισιωνισμός

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

×