Το έργο των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας- Τι κάναμε

Βασίλης Μάγκλαρης, Δημοσιευμένο: 2013-07-16

Σημαντικότερα Πεπραγμένα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την περίοδο: Αύγουστος 2012 – Ιούνιος 2013•Σχεδιασμός και Κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020.Προετοιμασία της Στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία – Διαμόρφωση κατευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την Νέα Προγραμματική Περίοδο.Διαβούλευση με τις περιφέρειες για την Ανάπτυξη Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3), συμμετοχή στα Αναπτυξιακά Συνέδρια των Περιφερειών, επιτόπιες επισκέψεις και συζητήσεις με τις Περιφερειακές Αρχές. Διαβούλευση με Υπουργεία και εκπροσώπους του παραγωγικού Τομέα.•Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Οδικού Χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές.Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης υποβολής προτάσεων (138 προτάσεις) - Σε εξέλιξη η Β΄ Φάση υποβολής προτάσεων με στόχο την σύσταση ολοκληρωμένων Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας με στοιχεία εξωστρέφειας, βιωσιμότητας και υποστήριξη καινοτομίας. Η διαδικασία αυτή υποστηρίζεται από αξιολόγηση από Διεθνείς Εμπειρογνώμονες και Στρατηγικής Προτεραιοποίησης για τις προτάσεις που περνούν το κατώφλι που έχει ορισθεί.•Αποτίμηση και Τεκμηρίωση πολιτικών Έρευνας και Καινοτομίας.Προκήρυξη μελέτης για την αποτίμηση των Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της προγραμματικής περιόδου 2000-2009Αναθεώρηση του στόχου για την ερευνητική δαπάνη στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων.Σε συνεργασία με το ΕΚΤ, επεξεργασία και έγκριση Στατιστικών Στοιχείων και Δεικτών για την Έρευνα.•Εποπτεία Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.Επεξεργασία σεναρίων και διαβούλευση για ένα νέο μοντέλο διοίκησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.Υλοποίηση του προγράμματος «ΚΡΗΠΙΣ» για την εφαρμογή αναπτυξιακών έργων των Ερευνητικών Φορέων.Απαλλαγή των Ερευνητικών Φορέων από την ιδιότητα των ΔΕΚΟ.Έγκριση μελετών και επίβλεψη τεχνικών έργων.•Εκσυγχρονισμός ΓΓΕΤΠροετοιμασία και Οριστικοποίηση του Νέου Οργανογράμματος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.Επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΓΓΕΤ κατά ISO 9001: 2008 από τον αρμόδιο φορέα TUV HELLAS ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης των δράσεων ενίσχυσης στους τομείς της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας και παρακολούθηση των συμμορφώσεων της Υπηρεσίας στους κανόνες του προτύπου με διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων στις οργανικές της μονάδες.•Προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Α΄Εξάμηνο 2014). Διαμόρφωση θέσεων και παρακολούθηση των θεμάτων Έρευνας και Διαστήματος στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας.Προγραμματισμός και προετοιμασία των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας.•Ορίζοντας 2020.Διαμόρφωση και διατύπωση θέσεων για τις νομοθετικές προτάσεις, τις θεματικές προτεραιότητες, τον προϋπολογισμό και τους κανόνες συμμετοχής.Πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dr Robert- Jan Smits στην Ελλάδα, πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας και εκδηλώσεων για τον Ορίζοντα 2020.Υποστήριξη συμμετοχής ελληνικών φορέων σε έργα και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας.•Προώθηση της Εφαρμογής Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ2007-2013.ΕΣΠΑΑύξηση των εγκεκριμένων κονδυλίων της Δράσης «Συνεργασία 2011» και έγκριση 65 συμπληρωματικών έργων.Ένταξη και χρηματοδότηση εγκεκριμένων έργων για τις δράσεις «Συνεργασία», «Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων/ Νέες Επιχειρήσεις», «Spin of- Spin out».Εφαρμογή της Δράσης «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων», έγκριση τεσσάρων (4) έργων και προετοιμασία νέας προκήρυξης.Προκήρυξη του ΠΑΒΕΤ 2013.ΕΚΤΑξιολόγηση του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»Προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης της απασχόλησης ερευνητών στις επιχειρήσειςΥλοποίηση των προγραμμάτων για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, «ΑΡΙΣΤΕΙΑ I», «Απασχόλησης Προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις» και «ERC».•Προώθηση Νομοθετικών ρυθμίσεων για την επιτάχυνση της Υλοποίησης του ΕΣΠΑ Κατάργηση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, διάταξη για τις αποσβέσεις εξοπλισμού στα ερευνητικά προγράμματα.•Έμμεσα κίνητραΈκδοση βεβαιώσεων δαπανών πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.•Διακρατικές Ε&Τ Συνεργασίες.Προώθηση νέου τύπου Προγραμμάτων Ε&Τ Διακρατικών Συνεργασιών.Προώθηση της Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας Κίνας με νέου τύπου προγράμματα υψηλής χρηματοδοτικής εμβέλειας και αναπτυξιακής κατεύθυνσης με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα .Αναθέρμανση και αναβάθμιση της Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας και προκήρυξη νέου τύπου αναπτυξιακών Ε&Τ προγραμμάτων.Προετοιμασία αντίστοιχης προκήρυξης νέου τύπου Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – ΙσραήλΠροώθηση Διακρατικών Ε&Τ Συνεργασιών κινητικότητας Ερευνητών.Προκηρύξεις Ελλάδας – Γαλλίας, Ελλάδας – Ουγγαρίας, Ελλάδας – Τουρκίας, προώθησης της προκήρυξης Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου.•Διεθνείς Οργανισμοί.Επανεξέταση και Βελτίωση των όρων συμμετοχής της Ελλάδας σε Διεθνείς οργανισμούς όπως η ESA και το CERN.Υποστήριξη της Ελληνικής Εκπροσώπησης και συμμετοχής στο ΕΥΡΗΚΑ, διαχείριση έργων EUROSTARS με Ελληνική συμμετοχή.•Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.Υποβολή και έγκριση της Ελληνικής πρότασης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για τον τομέα Ακαδημαϊκή Έρευνα.

Άρθρα

Δημήτρης Χατζησωκράτης

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΙΩΝΤΑΙ

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Αντισημιτισμός και αντισιωνισμός

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

Ξενοφών Κοντιάδης

ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ στον δρόμο του Επινέ

Ξενοφών Κοντιάδης, 2023-11-19

×