Η αναγκαιότητα της αναλυτικής λογιστικής και των κέντρων κόστους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Παύλος Παπαδόπουλος, 28/08/2014

Η Αναλυτική λογιστική `η Λογιστική του Κόστους στο πλαίσιο του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (Διπλογραφικό) προσδιορίζει το κόστος των λειτουργιών των προϊόντων και υπηρεσιών μιας οικονομικής μονάδος είτε του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα αναλυτικά αποτελέσματα των τμημάτων, προϊόντων, και υπηρεσιών.

Η Επιστημονική Κοστολόγηση βασικός σπόνδυλος του οικονομικού λογισμού, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο και την απόδοση του συνόλου των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, εξασφαλίζοντας τις πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων και για την άσκηση της συμφεροτερότερης διαδικασίας παραγωγής . Κυρίως όμως, η επιστημονική κοστολόγηση εντοπίζει το σημείο στο οποίο επιτυγχάνεται το ευνοϊκότερο κόστος με τον ορθολογικότερο συνδυασμό των συντελεστών της παραγωγής .Η οικονομική και κοστολογική αναδιοργάνωση των νοσοκομείων σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό κατ ‘αρχήν πρέπει να εξετασθούν οι υπάρχουσες δομές και τα υφιστάμενα εργαλεία αποτύπωσης των οικονομικών γεγονότων στις δομές του ΕΣΥ,

Το δημόσιο λογιστικό είναι το κύριο εργαλείο καταγραφής των οικονομικών γεγονότων στα δημόσια νοσοκομεία όπως σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς και δευτερευόντως η γενική και αναλυτική λογιστική .

Το δημόσιο λογιστικό είναι δομημένο σε κωδικούς συναρτημένους με τον προϋπολογισμό του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και η κεντρική ιδέα στην οποία βασίζεται είναι περισσότερο η αποτύπωση των εισπράξεων- πληρωμών (τήρηση προϋπολογισμού ) και λιγότερο των εσόδων ,εξόδων .

Επειδή όμως είναι γνωστό ότι είναι τελείως διαφορετικές έννοιες οι εισπράξεις- πληρωμές σε σχέση με τα έσοδα- έξοδα αποτυπώνοντας οικονομικά γεγονότα που συμβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο και έχουν διαφορετικό ρόλο ,πολλές φορές συγχέονται οι τόσο διαφορετικές προαναφερόμενες έννοιες και χάνουν την κοστολογική και οργανωτική τους αξία και την συγκρισιμότητα τους για τα εξεταζόμενα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Δημιουργείται έτσι στους εργαζομένους η λαθεμένη εντύπωση της προτεραιότητας του δημόσιου λογιστικού σε σχέση με το διπλογραφικό και την αναλυτική λογιστική. Αναλώνεται όλος ο χρόνος στην τήρηση του δημόσιου λογιστικού θεωρώντας πάρεργο την ενασχόληση με το διπλογραφικό που δίνει την δυνατότητα της αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων. στον πραγματικό χρόνο που πραγματοποιούνται .

Η εννοιολογική αυτή σύγχυση σε σχέση με τα έσοδα έξοδα και εισπράξεις πληρωμές ( ταυτίζονται πολλές φορές οι εισπράξεις με τα έσοδα και οι δαπάνες με τις πληρωμές) έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην οικονομικοτεχνική οργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων όσον αφορά την σπουδαιότητα του χρόνου έγκαιρης λογιστικοποίησης των οικονομικών γεγονότων (εσόδων-εξόδων) και την δυνατότητα δημιουργίας των κέντρων κόστους όπου κύρια κέντρα κόστους νοούνται τα τμήματα που παράγουν έσοδα (κλινικές-τμήματα-εργαστήρια).

Πρώτη από τις συνέπειες της σύγχυσης είναι η ετεροχρονισμένη καταχώρηση των αγορών των υλικών και δαπανών και κυρίως των εσόδων (νοσήλια) από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας δημιουργώντας λαθεμένη εικόνα για το ύψος τους σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με απότοκο την αδυναμία συγκρίσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων .

Η παράλληλη τήρηση δημοσίου λογιστικού και διπλογραφικού αναλώνει τον διαθέσιμο χρόνο των στελεχών του διοικητικού μηχανισμού χωρίς να δίνεται χρόνος για διασταυρώσεις και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων αφού στην ουσία πρόκειται για το ίδιο έργο που γίνεται δύο φορές .

Η μη τήρηση μηχανογραφικών αποθηκών στα επί μέρους τμήματα (κλινικές) έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη γνώσης των ποσοτήτων των υλικών που υπάρχουν και διακινούνται εντός των νοσοκομείων με συνέπεια την αδυναμία της κοστολογικής αποτύπωσης και αναδιανομής στα τμήματα ή άλλα νοσοκομεία που τα έχουν ανάγκη.

Η ετεροχρονισμένη λογιστικοποίηση των εσόδων έχει σαν αποτέλεσμα αφ ενός την καθυστέρηση είσπραξης τους από τους ασφαλιστικούς φορείς και αφ ετέρου την αδυναμία συγκρισιμότητας τους με τα αντίστοιχα διαστήματα άλλων ετών η και μεταξύ διαφορετικών περιόδων.

Συμπερασματικά η κατίσχυση του Διπλογραφικού συστήματος και της Αναλυτικής λογιστικής έναντι του δημόσιου λογιστικού ( θα μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα ταμειακής ροής) είναι περισσότερο από αναγκαία από ποτέ και σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογικά εφαρμογές των παραγωγικών κέντρων κόστους ( κλινικές ) μπορούν να δώσουν απάντηση στο χρονίζον πρόβλημα του ανορθολογισμού της οικονομικοτεχνικής οργάνωσης των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας καθώς επίσης και στο θέμα της ανισοκατανομής των διαθέσιμων χρηματικών και ανθρώπινων πόρων του συστήματος . Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση της εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών είναι η ενιαία κωδικοποίηση των υλικών σε όλα τα νοσοκομεία ,και ενιαία ανάπτυξη των λογαριασμών της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής

Η πλήρης κατάργηση του δημόσιου λογιστικού και η πλήρης μηχανογραφική αντικατάσταση του από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την αναλυτική λογιστική του κόστους θα ήταν η οριστική απάντηση στο ανορθολογικό και αναχρονιστικό τρόπο οικονομικοτεχνικής οργάνωσης ολόκληρου του δημόσιου τομέα

Θεωρώ επίσης αναγκαίο ένα πρόγραμμα κατάρτισης προκειμένου το σύνολο αυτών των εργασιών να γίνεται από τα διοικητικά στελέχη εντός των νοσοκομείων .

Τελικός στόχος όλων αυτών των ενεργειών είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς αφού ο ασθενής είναι ο φορέας κόστους (προσαρμογή στην οδηγία 24/2011 της ΕΕ ) και η ακριβής κοστολόγηση όλων των ιατρικών πράξεων για τον εξορθολογισμό του ΚΕΝ (Κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο) .

Θέμα επικαιρότητας:
Υγεία

Σύνολο: 33 Κείμενα

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι