Αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση

Το κείμενο που μειοψήφησε στην ΚΠΕ

Δημοσιευμένο: 2005-04-06

Προτάθηκε από τους:

Σπύρο ΛΥΚΟΥΔΗ - Αριστερή Ανανέωση

Δημήτρη ΜΠΙΡΜΠΑ - Ανανεωτική Συσπείρωση

Η κυβερνητική αλλαγή διαμόρφωσε ένα νέο πολιτικό τοπίο που προσδίδει εκ των πραγμάτων ιδιαίτερη πολιτική σημασία και ενδιαφέρον στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006. Η αντιπαράθεση κεντρικού Κράτους - Αυτοδιοίκησης, με άλυτα τα μεγάλα προβλήματα που κληρονομήθηκαν, αφήνει ανοικτά για το μέλλον, το θεσμικό πλαίσιο και το περιεχόμενο της αποκέντρωσης.

Αυτό το νέο τοπίο, έχει για την Αυτοδιοίκηση και ένα ακόμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προσδιορίζεται από τη Συνταγματική Συνθήκη και από τον σημαντικό νέο ρόλο των πόλεων και των περιφερειών.

Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό συναρθρώνονται πια άμεσα και ωθούν την Αυτοδιοίκηση προς τη μεγάλη υπέρβαση για να είναι άξια, δηλ. παρούσα και δρώσα.

Η υπέρβαση αυτή έχει τέσσερις βασικές προγραμματικές προϋποθέσεις:

* Την ουσιαστική σύγκλιση με την ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει \τον προσδιορισμό ως δεύτερου βαθμού της αιρετής περιφέρειας με αιρετό περιφερειάρχη και ενσωματωμένη αυτοδιοικητική βαθμίδα την Νομαρχία, καθώς και την ουσιαστική ισχυροποίηση των Δήμων\ (θεσμικά, πληθυσμιακά, οικονομικά). Τα δύο αυτά στοιχεία είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση ολοκληρωμένων περιφερειακών και τοπικών πολιτικών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

* \Τη θέσπιση μητροπολιτικής διακυβέρνησης\ που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα λειτουργικά & αναπτυξιακά αδιέξοδα που προκύπτουν από τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και το διοικητικό χάος που επικρατεί \στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα\(χωροταξικός σχεδιασμός, χρήσεις γης, κυκλοφοριακό, διαχείριση ενεργειακών δικτύων και υδάτινων πόρων κ.λπ.), με μεταφορά σ’ αυτήν αντίστοιχων πόρων και υπηρεσιών του κράτους και των δήμων.

* \Την καθιέρωση ως πάγιου εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής\ σε όλες τις βαθμίδες αυτοδιοίκησης, με δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες, γεγονός που θα επιτρέψει την αναβάθμιση της λαϊκής συμμετοχής και την κινητοποίηση υπαρκτών κοινωνικών & πολιτικών δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό).

* \Την απόδοση φορολογικής εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση\ (υπάρχοντες φόροι που εισπράττονται από το κράτος και δεν αποδίδονται, πράσινοι φόροι, τοπικά αναπτυξιακά κίνητρα και αντικίνητρα κ.λπ.), μέσα από μια ριζική δημοκρατική φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών, ως αναγκαίο όρο για την επίτευξη του ποιοτικού άλματος που προαναφέρουμε.

\Σε κάθε περίπτωση οι επικείμενες εκλογές θέτουν στον Συνασπισμό δύο κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες: \

α) Να αναδείξει τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της πολιτικής μάχης, επιδιώκοντας, παράλληλα, να φέρει στο κέντρο της εκλογικής αντιπαράθεσης τη σύγχρονη προγραμματική αντίληψη της αριστεράς για τα περιφερειακά και τοπικά προβλήματα, ενάντια σε προσπάθειες και λογικές κομματικοποίησης των εκλογών.

β) Να διασφαλίσει και να διευρύνει την ιδιαίτερα ισχυρή συμμετοχή του κόμματος στους θεσμούς τοπικής εξουσίας. Η διατήρηση του ΣΥΝ ως τρίτης δύναμης στην αυτοδιοίκηση με παρουσία σήμερα 400 και πλέον αιρετών Νομαρχών, Δημάρχων, Νομαρχιακών και Δημοτικών Συμβούλων και η διεύρυνση αυτής της δύναμης, αποτελεί στόχο της συνολικής μας προσπάθειας για να συνεχίσουμε την αποφασιστική αυτοδιοικητική μας παρέμβαση.

\Θα πρέπει να εστιάσουμε την προετοιμασία μας σε τρία σημεία:\

* \Απολογισμός & ανάδειξη της αυτοδιοικητικής μας δουλειάς:\ Απαραίτητη προϋπόθεση η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών και των φίλων του κόμματος και των παρατάξεων που δρουν οι δυνάμεις μας, σε μια προσπάθεια καταγραφής αδυναμιών και επιτυχιών, ελλείψεων και βελτιώσεων στα προγράμματα και στις δράσεις των αυτοδιοικητικών μας κινήσεων. Ο ανοικτός διάλογος και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα αναδείξουν την μέχρι τώρα δουλειά μας και θα προσδιορίσουν την παραπέρα πορεία των αυτοδιοικητικών παρατάξεων.

* \Ανάδειξη και αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων και δυνατοτήτων, με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συμμετοχή.\ Οφείλουμε να επιδιώξουμε την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών φορέων, των τοπικών κινημάτων των πολιτών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη διαμόρφωση και διεκδίκηση εναλλακτικών τοπικών πολιτικών (συμμετοχικός προϋπολογισμός, διαχείριση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, ανανεώσιμα ενεργειακά μοντέλα, χρήσεις γης, δίκτυο τοπικών συγκοινωνιών, τοπικά σχέδια ανάπτυξης και απασχόλησης κ.λπ.). Η συνέπεια σε μια τέτοια πολιτική σφραγίζει ουσιαστικά την ήδη καταγραμμένη αριστερή μας παρέμβαση στον αυτοδιοικητικό χώρο.

* \Συγκρότηση νέων αυτοδιοικητικών κινήσεων όπου δεν υπάρχουν, άμεσα,\ με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα προς το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της οικολογίας και τους ενεργούς πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Η συγκρότηση κινήσεων "τελευταίας στιγμής" μας καθιστούν αφερέγγυους στις τοπικές κοινωνίες, αποδυναμώνουν τον αυτοδιοικητικό μας λόγο και συχνά αποτελούν "θερμοκήπια παραγοντισμού".

\Στο θέμα της εκλογικής μας τακτικής:\

Να επαναλάβουμε την εκλογική τακτική του 2002 με τα γνωστά επιτυχή αποτελέσματα:

α) Στους Δήμους όλης της χώρας, να χαράξουμε μια εκλογική τακτική που θα στηρίζεται οπωσδήποτε στις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου, αλλά με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο θεσμό, μέσα από φερέγγυους συνδυασμούς και με ανάδειξη του προγραμματικού μας λόγου. \Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κυρίως να αναζητήσουμε σε τοπικό επίπεδο τις πιο ευρείες συνεργασίες με πολιτικές δυνάμεις, πρόσωπα και κινήματα πολιτών στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, ή αν επιλέξουμε αυτόνομες εκλογικές καθόδους να διασφαλίζουν επίσης τα παραπάνω στοιχεία.\

β) Σε Νομαρχιακό επίπεδο η εκλογική μάχη έχει οπωσδήποτε τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ευρύ εκλογικό σώμα, έντονα πολιτικά στοιχεία, εκλογική μάχη κεντρικού χαρακτήρα.

Να επιδιώξουμε την \εκλογική παρουσία μας στις νομαρχιακές εκλογές\ μέσα από ψηφοδέλτια συσπείρωσης και συνεργασίας της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας, \χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μετάσχουμε σε ευρύτερα ψηφοδέλτια αυτοδιοικητικής και πολιτικής συνεργασίας\ αν από αυτή τη συμμετοχή προκύπτει προφανώς η στήριξη των αυτοδιοικητικών και πολιτικών μας στόχων.

γ) Στους 3 μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη), όπου η εκλογική αναμέτρηση έχει προφανή έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, να προχωρήσουμε στην αυτόνομη παρουσία και παρέμβαση του χώρου μας.

Με δεδομένη τη νέα πολιτική κατάσταση και με δεδομένη την ήδη μακρά κυριαρχία της δεξιάς στους 3 μεγάλους δήμους, το ζήτημα της εκλογικής μας τακτικής στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, να τεθεί σε συζήτηση στις συνδιασκέψεις των τριών πόλεων που ετοιμάζονται, για να έχουμε σαφείς εκτιμήσεις του κομματικού σώματος και τις μεγαλύτερες δυνατές συναινέσεις.

δ) Είναι σαφές ότι τον πρώτο λόγο στις εκτιμήσεις, και στην επιλογή της εκλογικής μας τακτικής σε κάθε Δήμο ή Νομαρχία σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να τον έχουν οι αντίστοιχες κομματικές μας οργανώσεις κάθε περιοχής.

Είναι άλλωστε κοινός τόπος σε όλους μας, ότι δεν αποτελούν "πανάκεια" ούτε τα ψηφοδέλτια συνεργασίας, ούτε τα ψηφοδέλτια αυτονομίας. Τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα σε Δήμους και Νομαρχίες καθορίζονται από την ουσιαστική ή μη, προγραμματική και πολιτική δράση των παρατάξεων, καθώς και από την αξιοπιστία και τις συμπεριφορές των προσώπων που τις αποτελούν.

ε) Η κατεύθυνση αυτή προτείνεται με δεδομένο \το σημερινό\ αυτοδιοικητικό και πολιτικό τοπίο.

\Οφείλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και προφανώς αν αλλάξουν ουσιαστικά τα σημερινά δεδομένα να επανεκτιμήσουμε και επιλογές και κατευθύνσεις.\

Τέλος, οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε μετά την Κεντρική Επιτροπή \Θεματικό Συνέδριο για την Αυτοδιοίκηση.\ Όπως και στα προηγούμενα αντίστοιχα συνέδρια, σε αυτό πρέπει να συμμετέχουν τα μέλη της ΚΠΕ, τα μέλη του Τμήματος Αυτοδιοίκησης, όλοι οι αυτοδιοικητικοί μας αιρετοί, οι υπεύθυνοι των αυτοδιοικητικών μας κινήσεων, οι γραμματείες των Νομαρχιακών μας Επιτροπών και ειδικοί επιστήμονες του χώρου μας.

Το σώμα αυτό θα αποτελέσει, όπως και στο παρελθόν, το καταλληλότερο κομματικό επίπεδο συζήτησης και προσδιορισμού των αυτοδιοικητικών μας κατευθύνσεων.

6 Απριλίου 2005

Θέματα επικαιρότητας: Δημόσια Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση

Αμαρτωλές εκβλαστήσεις

Γιάννης Τριάντης, 2014-02-10

Κράτος πάσχον, που αδυνατεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει...

Περισσότερα
Κατερίνα Κλαδούχου

Σκέψεις για τις δημοτικές εκλογές στην A’ Αθήνας

Κατερίνα Κλαδούχου, 2013-09-18

Σε λίγους μήνες θα έχουμε Δημοτικές εκλογές. Η συζήτηση,...

Περισσότερα
Γιάννης Μπουτάρης

Η Κεντροαριστερά στην Αυτοδιοίκηση

Γιάννης Μπουτάρης, 2013-08-24

Η συζήτηση για την Κεντροαριστερά είναι αναγκαία, διότι...

Περισσότερα
Γιώργος Καμίνης

Oι δήμοι κρατούν όρθια την κοινωνία

Γιώργος Καμίνης, 2013-08-18

Ποιος να θυμάται άραγε σήμερα το μήνυμα των τελευταίων...

Περισσότερα
Γιώργος Καμίνης

Η παγίδα της λευκής απεργίας

Γιώργος Καμίνης, 2013-08-01

Ηταν από την πρώτη στιγμή φανερό ότι η απόφαση της κυβέρνησης...

Περισσότερα
Πάνος Σκοτινιώτης

Μας ενδιαφέρει η ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης

Πάνος Σκοτινιώτης, 2013-07-28

Ποιος από τους πέντε δημάρχους είχε την πρωτοβουλία για...

Περισσότερα

Μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση τώρα

2013-07-23

Tην ώρα που τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των...

Περισσότερα
Αντώνης Μανιτάκης

Η κινητικότητα, ένα νεογέννητο, έκθετο πολιτικά, που στραγγαλίζεται από την τρόικα

Αντώνης Μανιτάκης, 2013-07-11

Η Κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου σχεδιάστηκε...

Περισσότερα

Άρθρα/ Αυτοδιοίκηση-Διοίκηση

Καθημερινότητα και Χιλιετίες

Δημήτρης Ψυχογιός, 2023-09-12

Τα επιχειρήματα για το μέγεθος της καταστροφής, ότι «τόσο...

Τάκης Καμπύλης

Η ελαφρότητα του project «Μύκονος»

Τάκης Καμπύλης, 2023-03-29

Στις 24 Μαΐου 2008 δημοσιεύεται στα ΝΕΑ συνέντευξη του Ρομπέρτο...

Απο-μαφιοποίηση της Μυκόνου τώρα!

δρ Δέσποινα Νάζου, 2023-03-13

Εστω και αργά είναι καιρός οι τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων...

Προετοιμάζοντας τη διακυβέρνηση

Θεόδωρος Ν. Τσέκος, 2023-02-13

Η εφαρμοσμένη πολιτική μέσα από τα συγκοινωνούντα δοχεία...

Καλή διακυβέρνηση την εποχή της μετα-αλήθειας

Θεόδωρος Ν. Τσέκος, 2022-12-02

Τις συζητήσεις περί τη Δημόσια Διοίκηση συχνά μονοπωλούν...

Γιώργος Σωτηρέλης

Η εκ των υστέρων νομοθετική αλλοίωση του αντιπροσωπευτικού συστήματος των ΟΤΑ υπό το πρίσμα του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του Eυρωπαϊκού Χάρτη Tοπικής Αυτονομίας

Γιώργος Σωτηρέλης, 2020-02-26

Α. Με τον ν. 4555/2018 καθιερώθηκε, για πρώτη φορά στην περίοδο...

Αποκέντρωση ναι, αλλά πώς;

Παναγιώτης Μαΐστρος, 2019-10-16

Τα τελευταία 40 χρόνια, από την εποχή που εφαρμόστηκε η μεταρρύθμιση...

Σάκης Παπαθανασίου

Η συντηρητική παλινόρθωση στη Θεσσαλονίκη είναι αναπόφευκτη;

Σάκης Παπαθανασίου, 2018-12-02

Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση ενεργών πολιτών «Πρωτοβουλία...

Θωμάς Ψύρρας

Το ν/σχέδιο Κλεισθένης Ι δεν καλύπτει ουσιαστικές πλευρές εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θωμάς Ψύρρας, 2018-05-14

...Το νομοσχέδιο Κλεισθένης Ι, όπως κατατέθηκε βιαστικά...

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Η απλή αναλογική δεν είναι πασπαρτού

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2018-04-19

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ειδικεύεται στις κατεδαφίσεις....

Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και ο κανόνας 80/20

Ξενοφών Γιαταγάνας, 2017-08-13

Ο μεγάλος Ιταλός κοινωνιολόγος Vilfredo Pareto στο πολύκροτο βιβλίο...

Πάνος Σκοτινιώτης

Ο προληπτικός έλεγχος διασφαλίζει τα συμφέροντα των ΟΤΑ

Πάνος Σκοτινιώτης, 2017-02-13

Ακατανόητη, πραγματικά, η επιλογή να καταργηθεί ο προληπτικός...

×
×