Το έργο των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Δικαιοσύνη- Τι κάναμε

Αντώνης Ρουπακιώτης, Δημοσιευμένο: 2013-07-26

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα κυριότερα προγράμματα και δράσεις που εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται το 2012 - 2013 είναι τα εξής: (με δεδομένο μάλιστα, ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου έμεινε περίπου ο μισός από αυτόν πριν από τρία χρόνια)

1.- Εντατικοποίηση Κατασκευαστικού έργου

Λειτούργησαν εντός του 2012:

α) μια επιπλέον πτέρυγα του Καταστήματος Κράτησης στη Νιγρίτα Σερρών

β) παραδόθηκε τα Νέο Κατάστημα Κράτησης Χανίων

γ) το Κατάστημα Κράτησης Δράμας έχει ολοκληρωθεί και απομένει η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού.

2.- Νομοθετικές Πρωτοβουλίες

Α). Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις κράτησης στα αγροτικά καταστήματα, ακόμη δε με διατάξεις νόμου αυξήθηκαν οι περιπτώσεις μεταγωγής κρατουμένων ακόμη και με ποινές έως 10 έτη προς αυτά.

Β). Επεκτάθηκαν οι ευνοϊκές διατάξεις για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης του Ν. 4043/2012 - Κρατούμενοι με μικρές ποινές.

Γ). Με διατάξεις νόμου προβλέφθηκε άτι μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης των θεραπευτικών Καταστημάτων Κράτησης στο Εθνικά Σύστημα Υγείας, οι γιατροί του ΕΣΥ θα παρέχουν υποχρεωτική υπηρεσία στα καταστήματα κράτησης για να καλυφθούν-ενισχυθούν οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες αυτών.

Δ). Αναμόρφωση ταυ Κώδικα περί Ναρκωτικών Ν. 4138/2813 με στροφή στη Θεραπευτική αντιμετώπιση του εξαρτημένου χρήστη σύμφωνα με τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Ε. Το σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων κ.λπ. (βραχιόλι) ολοκληρώθηκε. Εκκρεμεί από μηνός στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ — ΕΣΠΑ

Οι δράσεις ηλεκτρονικής δικαιοσύνης περιλαμβάνουν ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων δράσεων.

Τα μακροπρόθεσμα έργα περιλαμβάνουν:

Α) Την ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων σε όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης, Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ), με ψηφιοποίηση των ροών των υποθέσεων και επιμέρους λειτουργίες (ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονικές αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού, ηλεκτρονικό πινάκιο και άλλες οη-liηe υπηρεσίες εξυπηρέτησης δικαστών, δικηγόρων και κοινού). Προετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης.

Β) Την Ολοκλήρωση ενός σύγχρονου Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής, Αποθήκευσης και Διάθεσης των Πρακτικών συνεδριάσεων των Δικαστηρίων, όλων των βαθμίδων της πολιτικής και -για πρώτη φορά- της ποινικής Δικαιοσύνης. Το έργο αποτελεί συνέχεια και τεχνολογική επέκταση (με την ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών) στο ήδη υφιστάμενο έργο της τήρησης πρακτικών με ηχογράφηση / και αποηχογράφηση σε μεγάλο μέρος των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.

Γ) Υλοποιείται το έργο του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, με το οποίο η τήρηση των ποινικών μητρώων στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας θα γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά.

Δ) Σε φάση αξιολόγησης προσφορών βρίσκεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Καταστημάτων Κράτησης. Αποτελεί κεντρική πληροφοριακή υποδομή, που θα υποστηρίζει τη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης, με διασύνδεση των σωφρονιστικών δομών και ροή αξιόπιστων στατιστικών και διοικητικών πληροφοριών.

Παράλληλα και σε βραχυπρόθεσμο σχέδιο, το Υπουργείο εκτελεί και προγραμματίζει μία σειρά δράσεων με άμεσο χρονικό ορίζοντα, τα κυριότερα των οποίων είναι:

1.Η Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών που ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.

2.Η Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Συμβούλιο της Επικρατείας που ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.

3.Η Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στα τελικό στάδιο προετοιμασίας, ακολουθώντας το πρότυπο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ι. Νόμοι

1) ν. 4139/2013: «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 74), στον οποίο περιλαμβάνονται και διατάξεις εργατικού δικονομικού δικαίου, προστασίας δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων (οροθετικοί) κ.α.

2.)ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 9θ) βλ. άρθρο 76, Ρυθμίσεις ρεμάτων απαλλοτριώσεων.

3) ν. 4129/2013: «Κύρωση Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52)

4)ν. 414θ/2θ13: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας» (Α’ 78).

5) Σειρά ρυθμίσεων για διάφορους τομείς του δικαίου εντάχθηκε σε ΓΙ.Ν.ΙΙ. (κυρίως με πρόταση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης).

ΙΙ. Σχέδια Νόμων

Α. Έχουν κατατεθεί στη βουλή:

Η Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως».

Β. Έχουν τύχει επεξεργασίας από την ΚΕΝΕ

Έχουν αναρτηθεί για διαβούλευση — Είναι στο F.Α.Κ.

1. «Ενέχυρο — ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του δημοσίου. Σύσταση ειδικού προανακριτικού Σώματος. Θέματα Οργανισμού Δικαστηρίων, αστικής ευθύνης του τύπου, λειτουργίας της Αρχής διασφάλισης απορρήτου των Επικοινωνιών, θέσπιση κανόνων δικαίου για την είσπραξη χρηματικών ποινών και άλλες διατάξεις».

2. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια»

(βραχιόλι). Εχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για να προωθηθεί στη βουλή. Είναι στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης ως συναρμόδιο Υπουργό.

3. «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας».

Γ. ’Έχουν αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

1. «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο»

2. «Τροποποίηση του ν. 283θ/2000 "Κώδικας Συμ 3ολαεογράφων (ΦΕΚ Α’ 9G)" και άλλες διατάξει».

3. «Κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ΟΡ( ΚΓ)».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΔΑΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

1.Μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και στο ΣτΕ, παρά το γεγονός, ότι οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων απείχαν από τα καθήκοντά τους από 15 Σεπτεμβρίου 2012 έως τέλος Ιανουαρίου 2013. Εκκρεμεί προς υπογραφή στου Πρόεδρο της Δημοκρατίας το ΠΔ για την κατανομή των Θέσεων των διοικητικών δικαστών στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας.

2.Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την εκ βάθρων αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καλείται στα πλαίσιο αντίστοιχης μνημονιακής υποχρέωσης να υποβάλει σχέδιο Κώδικα, με καταληκτική ημερομηνία τον Μάρτιο 2014, ωστόσο το σχέδιο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο σε δύο περίπου μήνες.

3.Εκδόθηκε το ΠΔ 110(ΦΕΚ Α’/193/10.10.12) με βάση το οποίο συγχωνεύτηκαν από 301 σε 154 ανενεργή ή υπολειτουργούντα Ειρηνοδικεία της Χώρας. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη και τοποθέτηση 160 ειρηνοδικών, οι οποίοι ήδη απασχολούνται πλήρως στα Ειρηνοδικεία και αναπτύχθηκε κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης γι’ αυτά, τα οποία μετά τον Ν. 4055/2012 έχουν αυξημένες αρμοδιότητες ως μονάδες πρωτοβάθμιας απονομής της Δικαιοσύνης. Το σύστημα λειτουργεί ήδη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και σταδιακά επεκτείνεται σε περισσότερα Ειρηνοδικεία της Αττικής και της λοιπής Χώρας.

4.Κατάργηση Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και διακοπή χρηματοδότησης των Ινστιτούτων Κρητικού Δικαίου, Αιγαίου, Δικαίου της θάλασσας και Ναυτικού Δικαίου.

5.Ενσωμάτωση των Υπηρεσιών Ανηλίκων και Υπηρεσιών Κοινωνικής Αρωγής σε μία Υπηρεσία.

Άρθρα

Δημήτρης Χατζησωκράτης

Οι δρόμοι των συναγωνιστών της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ξανασυναντιώνται

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Πού είναι ο κόσμος;

Μιχάλης Μητσός

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Αντισημιτισμός και αντισιωνισμός

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

×