Το έργο των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ)- Τι κάναμε

Γιάννης Σπιλάνης, Δημοσιευμένο: 2013-07-15

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση για πρώτη φορά στη χώρα ολοκληρωμένης στρατηγικής και αναπτυξιακής πολιτικής που να καλύπτει το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας με βάση τη συνταγματική επιταγή (άρθρα 101 και 106) ήταν ο βασικός στόχος που ανέλαβε να υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) στη περίοδο από τον Αύγουστο 2012 μέχρι σήμερα. Αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος ύπαρξης της σήμερα μετά τη σταδιακή ενίσχυση των περιφερειακών δομών της χώρας και ιδιαίτερα με πρόσφατη διοικητική διάρθρωση της χώρας με αιρετές Περιφέρειες, ισχυρούς Δήμους και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η ΓΓΑΙΝΠ μη έχοντας ασκήσει μέχρι σήμερα αυτόν τον ρόλο περιορίστηκε σταδιακά στη κάλυψη αναγκών – αιτημάτων τοπικών φορέων και συλλόγων, πέρα από τις αρμοδιότητες στην ακτοπλοΐα, τον πολιτισμό και το δομημένο περιβάλλον. Αλλά και αυτός ο ρόλος έχει τα τελευταία χρόνια ατροφήσει εξ αιτίας της μείωσης των διαθέσιμων πιστώσεων τόσο του τακτικού προϋπολογισμού όσο και του ΠΔΕ.

Το εγχείρημα αυτό προωθήθηκε τόσο με θεσμικές μεταρρυθμίσεις όσο και με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε επίπεδο χώρας, όσο και σε συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Α) Οι Θεσμικές μεταρρυθμίσεις αναφέρονται στην ψήφιση νομοθετικών διατάξεων σε εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος που επιβάλει την διαφοροποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων και άλλων κανονιστικών κειμένων ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Mε τη ψήφιση του νόμου Ν.4150/2013 (ΦΕΚ102 / 29-4-2013 ‘’Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις’’.) θεσπίζεται η ρήτρα νησιωτικότητας για κάθε νομοθετική δραστηριότητα και ενέργεια που επηρεάζει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών.

Ταυτόχρονα με την δημιουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής τα νησιά θα αποκτήσουν δύο εργαλεία τα οποία θα πρέπει να συσταθούν άμεσα (έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία) ώστε να αξιοποιηθούν με τον καταλληλότερο τρόπο ώστε να προτείνουν στα αρμόδια Υπουργεία λύσεις σε κύρια προβλήματα όπως της ανάπτυξης, της ενέργειας, της υγείας, της λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, των αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων αυτοδιοίκησης και διοίκησης, της εξυπηρέτησης του πολίτη, κλπ. Η ΓΓΑΙΝΠ πρέπει με βάση το Σύνταγμα να παρεμβαίνει με προτάσεις προσαρμογής του εθνικού σχεδιασμού στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου, ενώ ως κομμάτι της κεντρικής διοίκησης μπορεί να πάρει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Εκκρεμεί η ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του νόμου που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Εχουν ετοιμαστεί:

α) επιστολή του Υπουργού προς τα άλλα υπουργεία για να αποστέλλουν νομοσχέδια και άλλες διατάξεις για εξέταση από την ΓΓΑΙΝΠ των επιπτώσεων τους στα νησιά για υποβολή τυχόν τροποποιήσεων και σχετικής έκθεσης. Εχει γίνει αρχική προετοιμασία για τη διαδικασία που θα ακολουθείται στην υπηρεσία για ανταπόκριση στο σχετικό έργο που αποτελεί σημαντική πρόκληση και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα νησιά

β) σχέδιο απόφασης συγκρότησης του ΣΥΝΗΠΟ όπου εκκρεμεί ορισμός κάποιων μελών. Χρειάζεται να ετοιμαστεί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και τα θέματα (με τις εισηγήσεις τους) για τη πρώτη συνεδρίαση.

γ) έχει ετοιμαστεί το σχέδιο ΠΔ για τη δημιουργία του Ινστιτούτου και χρειάζεται νομικό έλεγχο.

Β) Οι Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες έχουν οριζόντιο και τομεακό χαρακτήρα με βάση τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της ΓΓΑΙΝΠ:

Η πρώτη δέσμη παρεμβάσεων οριζόντιου χαρακτήρα αφορά τη προσπάθεια ώστε στο νέο ΕΣΠΑ να υπάρξει ειδική αναπτυξιακή στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. Η στρατηγική αυτή δίνει έμφαση στο τρίπτυχο ποιοτικά, πράσινα και χωρίς αποκλεισμούς νησιά που θα έχει ως κεντρικό στόχο - όραμα τη βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών ώστε να γίνουν τόποι κατοικίας και παραγωγής για 365 ημέρες το χρόνο βασισμένοι στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους που είναι το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον (αναδεικνύοντας τη μοναδική τους ταυτότητα) ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικές δραστηριότητες και υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής εξασφαλίζοντας τις ζωτικές υπηρεσίες σε επίπεδο ανάλογο με αυτόν της ηπειρωτικής χώρας. Κύριο άξονα δράσης αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νησιών στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας και στον χώρο των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (νησιωτική ποιότητα) μέσα από την ανάδειξη της ταυτότητας τους. Η ΓΓΑΙΝΠ δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη των νησιωτικών ταυτοτήτων με αξιοποίηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών τους χαρακτηριστικών με άμεση διασύνδεση με τους τομείς της γεωργίας, της διατροφής και της μεταποίηση με παράλληλη στροφή στη ποιότητα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω:

- ετοιμάστηκε στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στους βουλευτές και ευρωβουλευτές (10/12) και στους φορείς των νησιών (12/12).

- κατατέθηκε κείμενο εργασίας σε απάντηση της 1ης εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα προγραμματική περίοδο (10/12)

- συμμετείχαμε στα αναπτυξιακά συνέδρια των νησιωτικών περιφερειών και των περιφερειών με νησιά (4/13).

- κατατέθηκε κείμενο εργασίας σε απάντηση της 2ης εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (5/13).

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού εισηγήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης την χρηματοδότηση (δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους ποσών 10-30.000 ευρώ) μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στα νησιά που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα η ΓΓΑΙΝΠ δραστηριοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την υιοθέτηση ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής και ειδικότερα θετικών ρυθμίσεων για τα νησιά στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-20 συμμετέχοντας σε συναντήσεις τόσο της Επιτροπής Νησιών της Διάσκεψης Περιφερειακών Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και με στελέχη κρίσιμων Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Θαλασσίων Υποθέσεων, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Απασχόλησης) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικά την επόμενη περίοδο, εξ αιτίας της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα πρέπει να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες.

Η δεύτερη δέσμη δράσεων αφορά τις τομεακές παρεμβάσεις. Η ΓΓΑΙΝΠ επανασχεδίασε τις παρεμβάσεις αυτές με δεδομένες τις υπάρχουσες δεσμεύσεις ώστε σταδιακά να τις προσαρμόσει με τρόπο που να υλοποιούν τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους που περιγράφηκαν παραπάνω περιλαμβάνοντας ένα πλέγμα παλαιότερων και νέων δράσεων με βάση τις υπάρχουσες με βάση το ΠΔ αρμοδιοτήτων εκτελεστικές αρμοδιότητες αλλά και νέα θεματικά πεδία:

Ακτοπλοΐα:

Στόχος η εξασφάλιση των συνδέσεων μεταξύ των νησιών και μεταξύ νησιών και ηπειρωτική χώρα κάτω από καθεστώς μειούμενων πιστώσεων και κρίσης των εταιρειών.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι κυριότερες δράσεις και προβλήματα:

oΕτοιμάζεται η προκήρυξη των άγονων γραμμών για τη περίοδο 1/11/13-3010/14 με αλλαγές και περικοπές σε σχέση με το εκτελούμενο σήμερα πρόγραμμα λόγω περικοπής πιστώσεων.

oΟξυμένα προβλήματα υπάρχουν με την ΝΕΛ που αδυνατεί να εκτελέσει το πρόγραμμα που έχει αναλάβει δημιουργώντας πολλά προβλήματα νομιμότητας σε σχέση με την υλοποίηση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας που έχει αναλάβει αλλά και στην εξυπηρέτηση των νησιών εξ αιτίας των συνεχών ματαιώσεων και αλλαγών δρομολογίων. Το σενάριο της κατάρρευσης της εταιρείας μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να εξεταστεί ειδικά μετά την μη υπαγωγή της στο καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές.

oΕκκρεμεί η έκπτωση του Σαμος Σπιριτ επειδή αδυνατεί να ολοκληρώσει τη μετασκευή του εδώ και 2 χρόνια και να επανέλθει στα δρομολόγια. Εναλλακτικά προτείνεται η προκήρυξη για την επόμενη περίοδο νέας γραμμής Φούρνοι - Αγ.Κήρυκος - Καρλόβασι αντί της ισχύουσας Φούρνοι - Αγ.Κήρυκος – Καρλόβασι - Βαθύ με μείωση του μισθώματος.

oΕκκρεμεί η παράδοση της 3ης φάσης μελέτης σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος ανανέωσης του στόλου που εξυπηρετεί τις άγονες γραμμές, τη διερεύνηση του κόστους λειτουργίας των πλοίων και της εφαρμογής της αρχής του μεταφορικού ισοδύναμου ή έστω της ορθολογικοποίησης του συστήματος χρεώσεων επιβατών και αυτοκινήτων.

oΕκκρεμεί η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των ακτοπλοϊκών εταιρειών για αγορά ή επισκευή πλοίων ως ιδιωτική επένδυση και η αγορά ή ναυπήγηση πλοίων με κοινοτικούς πόρους για τις άγονες γραμμές τη νέα προγραμματική περίοδο.

oΕκκρεμεί η διερεύνηση της διαδικασίας για την αντικειμενική τιμολόγηση των υπηρεσιών με βάση τις κοινοτικές αποφάσεις για τις ΥΓΟΣ. Εχει γίνει σχετικό ερώτημα στην αρμόδια δ/νση του Υπουργείου Ανάπτυξης

oΗ συζήτηση για αναμόρφωση του δικτύου και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων δεν προχώρησε παρά το γεγονός ότι η επιτροπή που όρισε ο Υπουργός ολοκλήρωσε το έργο της τον περασμένο Φεβρουάριο. Στις 15/6 ολοκληρώθηκε ανοιχτή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς χωρίς να είναι γνωστά τα αποτελέσματα της.

oΕκκρεμεί η συζήτηση επικαιροποίησης του Συστήματος Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΣΕΘΑΜ) ως Συστήματος Συνδυασμένων Μεταφορών με ΕΕΣΥΜ και Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η δημιουργία Παρατηρητηρίου Συνδυασμένων Μεταφορών ως εργαλείου λήψης αποφάσεων.

Ανυδρα Νησιά:

Στόχος η εξασφάλιση επάρκειας υδατικών πόρων σε άνυδρα νησιά με κατασκευή αφαλατώσεων με έργα που εκτελούνται σε μεσαία και μικρά νησιά και μεταφορά νερού. Επιδιώκεται η επίσπευση της κατασκευής των νέων έργων και ουσιαστικής συντήρησης των υφιστάμενων ώστε να σταματήσει η ανάγκη για μεταφορά νερού.

oΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΕ

oΠροβλήματα με τη μεταφορά νερού εξ αιτίας των υψηλών απαιτήσεων του μόνου προμηθευτή υπηρεσιών μεταφοράς νερού αλλά και τη καθυστέρηση έναρξης των διαδικασιών υλοποίησης του διαγωνισμού προμήθειας νερού εξ αιτίας των καθυστερήσεων του προηγούμενου αρμόδιου Διευθυντή, αλλά και της υπερβολικής τιμής που ζήτησε ο μεταφορέας γεγονός που οδήγησε σε ακύρωση των διαπραγματεύσεων, επαναπροκήρυξη και απ’ευθείας ανάθεση.

oΔιερεύνηση της διαδικασίας για την αντικειμενική τιμολόγηση των υπηρεσιών με βάση τις κοινοτικές αποφάσεις για τις ΥΓΟΣ.

oΣε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας νέων μονάδων αφαλάτωσης και κατασκευής των συνοδών έργων απαραίτητων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους. Προβλήματα στις αδειοδοτήσεις (εμπλοκή πολλών φορέων και πολύπλοκων διαδικασιών των οποίων εξετάζεται η απλοποίηση) αλλά και στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων (μέχρι τώρα γίνονταν με προμήθειες υλικών και εργασιών από τη ΔΓΥ αντί ολοκληρωμένων μελετών-έργων από την αρμόδια Δ/νση) με το επιχείρημα της επίσπευσης των διαδικασιών.

oΑναγκη για προγραμματική σύμβαση με κάθε δήμο όπου θα περιγράφεται τι ακριβώς αναλαμβάνει ο καθένας εταίρος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ώστε να είναι εφικτός ο καταλογισμός ευθυνών.

oΠροβλήματα στη λειτουργία υπαρχόντων έργων παραγωγής νερού λόγω αδυναμίας των Δήμων να τα λειτουργήσουν λόγω έλλειψης προσωπικού,, έλλειψης τεχνογνωσίας αλλά και χρημάτων.

oΠρογραμματική συμφωνία με ΕΥΔΑΠ Νήσων να λειτουργήσει ως τεχνικός σύμβουλος της ΓΓΑΙΝΠ υποστηρίζοντας κατά προτεραιότητα τους δήμους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη λειτουργία των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και στη κατασκευή των νέων.

oΣτενή συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την εκπόνηση ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου σύμφωνα με τη κοινοτική οδηγία 60/2000 που έχει καθυστερήσει ειδικά στο Αιγαίο.

oΣυνεργασία με τον ΓΓ Εσωτερικών Γ. Ιωαννίδη για τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων χρηματοδότησης νησιωτικών ΟΤΑ με αφαλάτωση (πχ. παραγωγή νερού, κατανάλωση ενέργειας).

Πολιτισμός:

Στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτισμού των νησιών (υλικού και άυλου) ως στοιχείου της ταυτότητας τους και της εικόνας τους (brand name) που θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

oΥλοποιποιούνται έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς με χρηματοδότηση αρχαιολογικών ανασκαφών και άλλων έργων ανάδειξης στοιχείων του πολιτισμού κυρίως με χρηματοδότηση επεμβάσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και δευτερευόντως με εκδόσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις

oΧρηματοδοτείται η οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη των αιγαιοπελαγητών όπως ναυταθλητικούς αγώνες, αγώνες στίβου, θεατρικούς αγώνες κλπ Υπάρχει εκκρεμότητα σχετικά με τη προβολή της Aegean Reggata και της χρηματοδότησης των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου

oΕχει υποβληθεί πρόταση για δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης (πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης) και χρηματοδότησης πιλοτικών "Πυλών" ώστε να φανεί στη πράξη ο προτεινόμενος τρόπος ανάδειξης των πόρων των νησιών. Προκαταρκτικές συζητήσεις έχουν γίνει σε Λέσβο (Γεωπάρκο Ουνέσκο) και Λήμνο (λόγω ρεγκάτας) με τη Περιφέρεια Β.Αιγαίου και αναζήτηση ισάριθμων νησιών στο νότιο Αιγαίο με την αντίστοιχη Περιφέρεια αξιοποιώντας υπάρχον υλικό όπως πχ. Νησιά Αγονης Γραμμής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Δομημένο Περιβάλλον

Στόχος: η διατήρηση ποιότητας δομημένου περιβάλλοντος με τον έλεγχο της οικοδομικής δραστηριότητας σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ανάδειξη τους

oΗ ΓΓΑΙΝΠ είχε υπό την εποπτεία της τα ΣΧΟΠ Αιγαίου και το Κεντρικό ΣΧΟΠ για την εξέταση θεμάτων που συνδέονται με παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια. Από τις πρόσφατες νομοθεσίες του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης αδειών δόμησης έχει δημιουργηθεί πρόβλημα από την δημιουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τη μη ρητή κατάργηση των ΣΧΟΠ Αιγαίου. Από τον προηγούμενο Δεκέμβριο υπάρχει συνεργασία με τον αρμόδιο ΓΓ. Σ.Αλεξιάδη για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας (κατάργηση ΣΧΟΠ Αιγαίου) και την ίδρυση ΚΕΣΑ και ΚΕΣΥΠΟΘΑ Αιγαίου. Πρόσφατα μας στάλθηκε το κείμενο της ρύθμισης και περιμένουμε την νομοθέτηση του.

Πολιτική Σχεδίαση Εκτακτων Αναγκών

Στοχος: η κάλυψη του χώρου του Αιγαίου βάση του εθνικού σχεδιασμού

oΗ αλλαγή της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας έχει περιθωριοποιήσει τη ΓΓΑΙΝΠ που περιορίζεται στη χρηματοδότηση κάποιων δευτερευουσών δράσεων καλύπτοντας κενά άλλων φορέων.

oΠρόταση: η ΓΓΑΙΝΠ να συμμετέχει στα κεντρικά όργανα σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και να συνεργάζεται με τη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας ώστε ο σχεδιασμός για τον νησιωτικό χώρο να διαφοροποιείται από εκείνον της υπόλοιπης Ελλάδας δίνοντας έμφαση στους δήμους που καλούνται να προβούν σε ενέργειες προφύλαξης και αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ειδικά στα μικρότερα νησιά όπου δεν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες.

Άλλες Δράσεις:

oΑνάπτυξη πιλοτικών δράσεων για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής με ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εχει κατατεθεί σχετική πρόταση στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκληση»

oΘαλάσσια Χωροταξία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών: έχει κατατεθεί πρόταση στο Interreg Ελλάδα - Κύπρος

oΠροστασία ιχθυοαποθεμάτων με χαρακτηρισμό περιοχών ως προστατευόμενων. Εχουν προχωρήσει συζητήσεις με τα αρμόδια υπουργεία και τοπικούς φορείς στις Κυκλάδες, στη Λήμνο και τον Αη Στράτη

oΣύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υποστήριξη της κατάθεσης των προτάσεων στο πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση και γενικότερα τη λειτουργία της ΓΓΑΙΝΠ

oΔημιουργία κοινής επιτροπής με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επεξεργασία ειδικής πολιτικής για τον νησιωτικό χώρο ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου (ΓΓ. Μ. Κορασίδης).

oΣυνεργασία με ΥΠΕΚΑ για τα θέματα των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

oΣυνεργασία με ΓΓ Εργασίας (Α.Δαλλαπόρτα) για τη προώθηση της Συνεταιριστικής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στα νησιά.

Για την υλοποίηση της πολιτικής που περιγράφηκε προηγούμενα και μέσα στο πλαίσιο της αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης των δομών του δημόσιου τομέα έχει γίνει αποδεκτή η αναδιάρθρωση της ΓΓΑΙΝΠ στις εξής διευθύνσεις:

- Δ/νση Νησιωτικής Πολιτικής με 3 Τμήματα

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Μελετών και Έργων με 3 Τμήματα στη Μυτιλήνη, 4 Τμήματα και 4 Γραφεία αποκεντρωμένα

- Δ/νση Μεταφορών με 2 Τμήματα

- Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης με 3 Τμήματα.

Εχει προετοιμαστεί το νέο σχέδιο οργανισμού.

Το συνολικό έργο της ΓΓΑΙΝΠ όπως και όλων των Γραμματειών παρακολουθείται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού με βάση το σχέδιο ΔΗΛΟΣ.

Γιάννης Σπιλάνης,

Επίκουρος Καθηγητής

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Άρθρα

Δημήτρης Χατζησωκράτης

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΙΩΝΤΑΙ

Δημήτρης Χατζησωκράτης, 2023-11-25

Γκώσατε; Κουράγιο!

Τάσος Παππάς, 2023-11-27

Κώστας Καλλίτσης

Φθηνή, φθηνότερη εργασία

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-26

Η Κύπρος στο τέλος των ψευδαισθήσεων

Κυριάκος Πιερίδης, 2023-11-25

Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, το έργο αρχίζει

Τάσος Παππάς, 2023-11-25

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Αντισημιτισμός και αντισιωνισμός

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, 2023-11-25

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

Λύση είναι η συσπείρωση και όχι η συρρίκνωση

Θανάσης Θεοχαρόπουλος, 2023-11-24

Αναζητώντας την επόμενη μέρα

Γιώργος Καπόπουλος, 2023-11-22

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Ενότητα και ανασυγκρότηση

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 2023-11-22

Στη μαύρη τρύπα της Γάζας

Παντελής Μπουκάλας, 2023-11-21

Κώστας Καλλίτσης

Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν περπατάει…

Κώστας Καλλίτσης, 2023-11-19

Ξενοφών Κοντιάδης

ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ στον δρόμο του Επινέ

Ξενοφών Κοντιάδης, 2023-11-19

×