Για να κλείσει οριστικά το παρελθόν

Π.Κ. Ιωακειμίδης, Τα Νέα, 06/05/2010

Η ΕΛΛΑΔΑ έφθασε στη σηµαντικότερη καµπή στην πρόσφατη πολιτική της ιστορία. Το µέλλον της χώρας εξαρτάται από την εφαρµογή του προγράµµατος µέτρων για τη σταθεροποίηση, εξυγίανση, ανόρθωση οικονοµίας, κοινωνίας, πολιτικού συστήµατος. Το πρόγραµµα - δίκαιο ή άδικο - πρέπει να πετύχει. Θα αποτελέσει αυτή η «ιστορική καµπή» την απαρχή που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο επίπεδο της ευρωπαϊκής, ανεπτυγµένης χώρας τερµατίζοντας οριστικά τους κύκλους των διαδοχικά επαναλαµβανόµενων κρίσεων; Το αισιόδοξο σενάριο λέει ότι η κρίση είναι τόσο ισχυρή και οι επιπτώσεις από την «εξωτερική επίβλεψη» (Ε.Ε., ΕΚΤ, ΔΝΤ)

τόσο έντονες που τελικά θα λειτουργήσουν αθροιστικά ως ο καταλύτης για την αποδοχή των ανατρεπτικών µεταρρυθµίσεων που θα επιτρέψουν στη χώρα να αλλάξει οριστικά σελίδα, να κλείσει όλες τις πληγές, αγκυλώσεις, αδυναµίες του παρελθόντος σε σταθερή, αµετάκλητη βάση. Το απαισιόδοξο σενάριο λέει ότι οι προοπτικές οριστικής αλλαγής και κλεισίµατος των επαναλαµβανόµενων κύκλων της κρίσης εξαρτάται από το εάν θα αρθούν ορισµένοι βαθύτατα δοµικοί λόγοι που συνδέονται µε την πολιτική κουλτούρα της χώρας και την πολιτικοκοινωνική της συγκρότηση. Μεταξύ άλλων, φαίνεται να υπάρχει ένα σηµαντικά παγιωµένο τµήµα του πληθυσµού (που εκφράζεται πολιτικά από διά φορες εκδοχές) που αρνείται επί µονα την ύπαρξη και φύση του προ βλήµατος που αντιµετωπίζει η χώ ρα. Για το τµήµα αυτό και τις πολι τικές δυνάµεις που το εκφράζουν η κρίση είναι αποτέλεσµα όχι βασι κών αγκυλώσεων και συµπεριφο ρών του πολιτικού-οικονοµικού συ στήµατος, αλλά σκοτεινών δυνάµε ων, συνωµοσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του ΔΝΤ και ό,τι άλλο θέ λει κάποιος (από την πλουτοκρατία έως την παγκοσµιοποίηση). Η άρνη ση της συλλογικής αναγνώρισης του προβλήµατος και των αιτίων που το γεννούν αποκλείει και τη σύµπρα ξη στις αναγκαίες λύσεις. Ετσι στο σενάριο αυτό πολλοί εκτιµούν ότι η Ελλάδα θα επαναλάβει το παρελθόν της. Κάθε άλλο βέβαια παρά αναπό φευκτο είναι. Αλλά για να διασφαλι σθεί ότι πράγµατι «το παρελθόν θα παραµείνει παρελθόν» κάποια βασι κά πολιτιστικά στερεότυπα, νοοτρο πίες, στάσεις θα πρέπει να αρχίζουν να αλλάζουν και για την αλλαγή αυτή ευθύνη και ρόλο έχουν πολλοί από το εκπαιδευτικό έως το επικοινωνι ακό σύστηµα.

Θέμα

Οικονομική κρίση

Σύνολο καταγραφών: 996

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι