Το ζητούµενο είναι να µη χρεοκοπήσει η κοινωνία

Φώτης Κουβέλης, Συνέντευξη στην Βούλα Κεχαγιά, Τα Νέα, 23/05/2011

«Η χώρα έχει εµπλακεί µε ευθύνη της κυβέρνησης σ’ έναν φαύλο κύκλο αλληλοδιάδοχων µέτρων, χωρίς να διαφαίνεται ο δρόµος εξόδου από την κρίση», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς

Στην αναγκαιότητα να σταλεί ένα ενιαίο µήνυµα των πολιτικών κοµµάτων προς τους ευρωπαίους εταίρους µας επιµένει ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέληςµια ηµέρα πριν από τις σηµαντικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού µε τους πολιτικούς αρχηγούς.

Ο κ. Κουβέλης διευκρινίζει ότι – έχοντας ήδη καταψηφίσει το Μνηµόνιο – δεν θα ψηφίσει το ΜεσοπρόθεσµοΠρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής καιεπιµένει στη λύση της αναδιάρθρωσης του χρέους. Ο πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ ζητεί ορθή αξιοποίηση του υπαλληλικού δυναµικού στον δηµόσιο τοµέα, εποµένως λέει «ναι» στις µετατάξεις, όχι όµως ως πρόσχηµα γιααπολύσεις. Παράλληλα, δεναποκλείει το ενδεχόµενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών και επαναλαµβάνει ότι όποτε κι αν στηθούν κάλπες, το κόµµα του θα κατέβει αυτόνοµα µε δικό του πρόγραµµα και θέσεις.

Κύριε πρόεδρε, πώς αντιλαµβάνεστε τη συναίνεση γύρω από τα θέµατα της οικονοµίας; Τι θα πείτε στον Πρωθυπουργό εάν ζητήσει τη στήριξή σας;

Από υπεύθυνη θέσηαντιµετωπίζουµε τη δύσκολη κατάσταση της χώρας.Ασκούµε προγραµµατική αντιπολίτευση. Κρίνουµε τα µέτρα µε βάση τις θέσεις µας. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από µια αντιπολίτευση περιχαρακωµένη στην κοµµατική σκοπιµότητα. Ο κόσµος αντιµετωπίζει το παρόν και το µέλλον µε φόβο. Περιµένει από τους πολιτικούς στάση ευθύνης για τοντόπο. Να αναζητηθούν όλα τα δεδοµένα, να βρεθούν κοινοί τόποι, για να δοθεί ένα ενιαίο µήνυµα όλου του πολιτικού κόσµου ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι έρµαιο των όποιων µεθόδων για την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. ∆εν µιλώ για συναίνεση στις ασκούµενες πολιτικές. Μιλώ για ένα µήνυµα όλων τωνπολιτικών δυνάµεων που αξιώνουν από την Ευρώπη αλλαγή πορείας. Ενα κοινό µήνυµα προς τους εταίρους. Μια στάση ευθύνης προς τους πολίτες. Στον Πρωθυπουργό θα επισηµάνω, µε την αναγκαία εξειδίκευση των θέσεών µας, ότι πρέπει να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας των χειµαζόµενων στρωµάτων της κοινωνίας. Ηπολιτική που ακολουθεί η κυβέρνησηδεν είναι µονόδροµος. Υπάρχει και η άλληπολιτική, η πολιτική της στήριξης τηςκοινωνίας, η πολιτική που θαεξασφαλίζει ένα δίχτυ προστασίας των οικονοµικά υποβαθµισµένων στρωµάτων.
Υπάρχει η πολιτική πο υπρέπει να αντιµετωπίζει την κρίση µεκριτήρια, όρους, πρόγραµµα και σχέδιο ανάπτυξης.

Η ∆ηµοκρατική Αριστερά θα ψηφίσει το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής;

Εχοντας καταψηφίσει το Μνηµόνιο, δεν αρκούµαστε να επαναλαµβάνουµε συνεχώς την αντιµνηµονιακή µας στάση, ούτε να προστρέχουµε σε αντιµνηµονιακά µέτωπα. Απέναντι στους κυβερνητικούς µονοδρόµους µπορεί να υπάρξει διαφορετική πολιτική, πολιτική διεξόδου από την κρίση. Η ∆ηµοκρατική Αριστεράθεω ρεί ότι το ξεπέρασµα της κρίσης θα κριθεί στην αποφυγή της χρεοκοπίας του∆ηµοσίου και της κατάρρευσης της οικονοµίας παράλληλα µε την ανεύρεση νέων δυνατοτήτων «ευρωπαϊκής σύγκλισης» στη βάση αναδιανεµητικών πολιτικών µε κοινωνικό χαρακτήρα. Στην ανατροπή της σηµερινής άδικης κατανοµής των βαρών σε βάρος των αδύνατων στρωµάτων, µε την αύξηση των δηµοσίων εσόδων µέσα απότην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, της παραοικονοµίας και της διαφθοράς, µε την καταπολέµηση της ακρίβειας και τονπεριορισµό της δηµόσιας σπατάλης. Στηνυλοποίηση µιας αναπτυξιακής πορείας έξω από το πελατειακό σύστηµα, µέσα από την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος.

Θα καταψηφίσω το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής, το οποίο, σύµφωνα µε όσα φαίνεται να περιέχει, βρίσκεται σεαπόσταση από τιςθέσεις µας.

Ποια είναι η θέση σας για τις αποκρατικοποιήσεις;

Η ∆ηµοκρατική Αριστερά έχει ταχθεί υπέρ της ανασυγκρότησης των ∆ΕΚΟ και όχι υπέρ του περιορισµού των υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρουν στους πολίτες. Ηκυβέρνηση όφειλε στοιχειωδώς να παρουσιάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης και προοπτικής για κάθε ∆ΕΚΟ χωριστά, στο οποίο θα µπορούσε να εντάξει καιτην αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων και ακροτήτων – και των µισθολογικών. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση προχωράει ισοπεδωτικά, ερήµην επιχειρησιακών σχεδίων και προγραµµάτων αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τις παραινέσεις των ευρωπαίων εταίρων µας που αξιώνουν την συναίνεση των πολιτικών κοµµάτων;

Οι «παραινέσεις» από τις Βρυξέλλες παίρνουν πλέον χαρακτήρα διαταγών καιδιαµορφώνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο πεδίο αναφορικά µε τηναναζήτηση ακόµα και της δόσης του δανείου που περιµένουµε.

Οι φορτικές πιέσεις των ευρωπαίων εταίρων φαίνεται ότι οδηγούν σε νέαφάση ακόµα σκληρότερων µέτρων, αν κρίνουµε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ενόψει του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν νααντιληφθούν ότι εκτός από τιςανάγκες των δανειστών υπάρχουν και τα όριατων δανειζοµένων.

Προβλέπετε εκλογές;

∆εν αποκλείω τις πρόωρες εκλογές, µετο δεδοµένο ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση συνεχώς µεγαλώνουν. Το πολιτικό σύστηµα αποσυντίθεται. Οικοινωνικοί συσχετισµοί ανακαθορίζονται, µε το δεδοµένο ότι η µεσαίατάξη συρρικνώνεται έως εξαφανίζεται και κοινωνικά στρώµατα µετατοπίζονται κάτω από τα όρια βιωσιµότητας.

Οι ανακαθορισµένοι κοινωνικοίσυσχετισµοί θα αναζητήσουν την πολιτικήτους έκφραση και µπορούν ναανατρέψουν το πολιτικό στερεότυπο του δικοµµατισµού.

Η χώρα αντιµετωπίζει έκρηξη ύφεσης, πληθωρισµού, ανεργίας και συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης. Ηκοινωνία τεµαχίζεται. Εχει εµπλακεί µε ευθύνη της κυβέρνησης σ’ έναν φαύλο κύκλο αλληλοδιάδοχων µέτρων, χωρίς να διαφαίνεται ο δρόµος εξόδου από την κρίση και προπάντων µε µια κοινωνία όρθια. Την κρίση βιώνουν δραµατικά οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι,οι άνθρωποι της µισθωτής εργασίας, οινέοι και οι γυναίκες, οι µικροµεσαίοι καιοι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες. Αν δεν αλλάξει άµεσα η ασκούµενη πολιτική, αν δεν υπάρξουν µέτρα στήριξηςτης κοινωνίας, αυτή η κοινωνία θα ρηγµατώσειτην κυβερνητική αντοχή και τότε η µόνη διέξοδος θα είναι οι εκλογές.

Πρέπει να γίνουν απολύσεις στον δηµόσιο τοµέα; Πώς σας φαίνεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις µετατάξεις;

Το ζητούµενο είναι η ορθή αξιοποίηση του υπαλληλικού δυναµικού στο πλαίσιο αναδιάταξης του δηµόσιου τοµέα για την αντιστοίχησή του προς τις πραγµατικές ανάγκες και τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιµετωπιστούν υπαρκτά ζητήµατα ανορθολογικής κατανοµής του υπαλληλικού δυναµικού και ζητήµατα σπατάλης που δηµιουργεί µια τέτοια κατανοµή. Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας πρέπει και να αναδιαρθρωθεί και να εκσυγχρονιστεί. Μετατάξεις πρέπει να γίνουν, όχι όµωςως πρόσχηµα για απολύσεις. ∆εν µπορεί να κρίνεται καινα αµφισβητείται η επάρκεια του εργαζοµένου έπειτα από χρόνια εργασίας του. Η χώρα θα γεµίσει ανέργους, η κοινωνία θα διαρραγεί και η στοιχειώδης κοινωνική πολιτική θα αξιώνει πόρους για τη στήριξη αυτών των ανέργων.

Τελικώς πιστεύετε ότι η χώρα έχει γλιτώσει τη χρεοκοπία;

Η εξέλιξη της κρίσης δεν είναι γνωστή. Θα εξαρτηθεί από το περιεχόµενο της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικήςκαι από τη στάση της Ευρώπης, η οποία δεν έχει ούτε πολιτικό ούτε οικονοµικόσυµφέρον να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Τοζητούµενο όµως είναι να µη χρεοκοπήσει η κοινωνία και να βγει όρθια από την κρίση. Η κυβέρνηση στερείταιολοκληρωµένου σχεδίου µε ιεραρχήσεις και στόχους. ∆εν αρκεί τα µέτρα να αποφασίζονται.Πρέπει καινα εφαρµόζονται στοπλαίσιο µιαςσυνεκτικής πολιτικής.

Το σενάριο της αναδιάρθρωσης πιστεύετε ότι παραµένει στο τραπέζι ως πρόταση για λύση του προβλήµατος της οικονοµίας;

Η χώρα έχει τεράστιες δυσκολίες να καλύψει το ποσό που απαιτείται για τηνεφαρµογή του Μνηµονίου και την ίδια περίοδο να διασφαλίσει δάνεια για την αναχρηµατοδότηση του χρέους.

Η κυβέρνηση, για το σύνολο των δανείων της χώρας, οφείλει να επιδιώξει την αναδιαπραγµάτευση για αναδιάρθρωση µέσα από την οργανωµένη επιµήκυνση και τη µείωση των επιτοκίων.

Τι να περιµένουµε από τη ∆ηµοκρατική Αριστερά σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές; Αυτόνοµη κάθοδο;

Η ∆ηµοκρατική Αριστερά, όποτεκι αν γίνουν εκλογές, θαέχει την αυτόνοµηπαρουσία της. Με τις δικές τηςδυνάµεις, το πρόγραµµά της, τις θέσεις της, µε σχέση ευθύνης έναντι της χώρας και της κοινωνίας.

Η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση δεν είναι µονόδροµος. Υπάρχει και η πολιτική που θα εξασφαλίζει ένα δίχτυ προστασίας των οικονοµικά υποβαθµισµένων στρωµάτων. Υπάρχει η πολιτική που πρέπει να αντιµετωπίζει την κρίση µε κριτήρια, όρους, πρόγραµµα και σχέδιο ανάπτυξης

Οι «παραινέσεις» από τις Βρυξέλλες παίρνουν πλέον χαρακτήρα διαταγών και διαµορφώνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο πεδίο αναφορικά µε την αναζήτηση ακόµα και της δόσης του δανείου που περιµένουµε. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι οδηγούν σε νέα φάση ακόµα σκληρότερων µέτρων

Θέμα

Μνημόνιο-Κυβερνητική πολιτική

Σύνολο καταγραφών: 283

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι