Επικίνδυνη η... μελλοντική ευελιξία στο εθνικό χωροταξικό σχέδιο

Άννα Φιλίνη, Αυγή της Κυριακής, 25/05/2008

Μετά από 5 συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής έκλεισε ο πρώτος κύκλος των συζητήσεων για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Kατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ΕΧΣ ακούστηκαν σημαντικές παρατηρήσεις και προτάσεις από τους φορείς. Επίσης έγινε κριτική από πολλούς βουλευτές, ακόμα και από τη μεριά της Ν.Δ., ιδιαίτερα για την αφαίρεση από το Σχέδιο των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε το κείμενο που είχε συζητηθεί σε πλατιά σύσκεψη. Επισημαίνουμε ότι το σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει σοβαρές ελλείψεις και κυρίως ότι ενισχύει το στρεβλό και υδροκέφαλο μοντέλο ανάπτυξης που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα. Θεωρούμε ότι πρέπει να αποσυρθεί, να υπάρξει μια ευρεία διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα συναρμόδια υπουργεία και να έρθει προς ψήφιση ένα καινούργιο σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη και την αρχική μελέτη της επιστημονικής ομάδας.

Είναι απαραίτητο στο τελικό κείμενο να περιλαμβάνονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, δείκτες και πρόβλεψη για τις περιφέρειες και τις πόλεις. Οφείλει να απαλειφθεί η διατύπωση ότι πρέπει να υπάρχει "ευελιξία" στο μέλλον για μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να αφαιρεθεί η αναφορά σε μεγάλα έργα, όπως αυτό της εκτροπής του Αχελώου.

Για εμάς είναι κυρίαρχο ζήτημα η περιφερειακή, ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη της χώρας. Η ανατροπή του μονοκεντρικού μοντέλου εκτός των άλλων απαιτεί την ισόρροπη χωροθέτηση και των κοινωνικών υποδομών (υγεία, παιδεία).

Πρέπει απαραίτητα να συμπεριληφθεί ο σιδηρόδρομος στο δυτικό άξονα της χώρας που να συνδέει την Πελοπόννησο με την Ήπειρο.

Με αφετηρία την προστασία του περιβάλλοντος

Να βασιστούμε στο άρθρο 24 του Συντάγματος για να ολοκληρωθεί το Δασολόγιο και οι δασικοί χάρτες.

Σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και τα μνημεία, πρέπει να υπάρξει έστω και τώρα άμεση συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει απαραιτήτως να ενταχθεί το δίκτυο μνημείων με τον περιβάλλοντα χώρο τους στο ΕΧΣ. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές και θα έπρεπε να έχουμε ως αφετηρία την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Να διασφαλισθεί στις πόλεις η ύπαρξη διάχυτων θυλάκων πρασίνου, να δοθεί προτεραιότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς και να εφαρμοσθούν τα πολεοδομικά και ρυθμιστικά σχέδια.

Για το νησιωτικό χώρο, πρέπει να προβλεφθεί ο ανατολικός άξονας ανάπτυξης -από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη- ο οποίος παραλείπεται εντελώς από το ΕΧΣ. Δεν είναι δυνατόν να διατηρείται η διασύνδεση των νησιών σχεδόν αποκλειστικά με την Αθήνα και να μην περιλαμβάνεται η μεταξύ τους σύνδεση, καθώς και με τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας.

Για τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας, πρέπει να ενισχύεται η σχέση με την αιρετή αυτοδιοίκηση. Είναι σαφές ότι οι περιφέρειες δεν μπορούν να παραμένουν "δοτές".

Τέλος, σχετικά με την πολιτική γης: είναι απαραίτητη η σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης -με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα- η άμεση κατάργηση των παρεκκλίσεων -με ταυτόχρονη αύξηση της αρτιότητας- η άμεση κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στις περιοχές Natura, η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την αυθαίρετη δόμηση και η προστασία της γεωργικής γης, του αστικού τοπίου και της υπαίθρου.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι